Dyslexi

Vad är dyslexi?


Dyslexi innebär specifika svårigheter att lära sig läsa och stava. Dyslexi har ingenting med begåvning att göra. Man kan vara mycket begåvad men ändå ha svårt att läsa och stava. Sifforna varierar något, men det sägs att cirka 5-8 procent av befolkningen har dyslexi.


Vad beror det på? 


Dyslexi beror på en medfödd skörhet i hjärnans förmåga till språklig bearbetning. Personer med dyslexi har svårt med att automatiskt avkoda det skrivna ordet till ett språkligt uttryck eller att omvandla det språkliga uttrycket till ett antal bokstäver på ett papper.


I många fall är dyslexi ärftligt, dvs det finns någon i den närmaste släkten som också har haft eller har läs- och skrivsvårigheter.


Dyslexin är individuell. Varje elev har olika typer av svårigheter av varierande grad. En del personer med läs- och skrivsvårigheteter kan också ha andra svårigheter, t.ex olika former av koncentrationssvårigheter eller språkstörning. Dyslexi är en medicinsk diagnos och kan efter utredning konstateras av en logoped.


Varför dyslexiutredning


Vid en dyslexiutredning testas inte bara läs- och skrivförmågan. En grundlig utredning görs också av elevens förmåga till språklig bearbetning. På så sätt kartläggs elevens styrkor och svagheter.


Under utredningen identifieras de grundläggande svårigheter som ligger bakom elevens läs- och skrivsvårigheter. Dessutom konstateras vilka styrkor som bör uppmuntras och användas. I samband med utredningen ges också rådgivning kring de tekniska läs- och skrivhjälpmedel som finns på marknaden. Vid behov förskriver vi dessa hjälpmedel via en hjälpmedelscentral.


Ibland beror läs- och skrivsvårigheterna på något annat än dyslexi. Logopeden kan då lotsa er vidare till rätt instans inom sjukvården.