Tjänster

UTREDNING


Dyslexiutredningar
Vid en dyslexiutredning testas inte bara läs- och skrivförmågan. En grundlig utredning görs också av elevens förmåga till språklig bearbetning. På så sätt kartläggs elevens styrkor och svagheter. Under utredningen identifieras de grundläggande svårigheter som ligger bakom elevens läs- och skrivsvårigheter. Dessutom konstateras vilka styrkor som bör uppmuntras och utnyttjas. I samband med utredningen får ni rådgivning kring de tekniska läs- och skrivhjälpmedel som finns på marknaden.


Språkutredningar
Språkutredningar görs om man misstänker att barnet har en språkförsening eller språkstörning. Vid utredningen testas bla språkförståelse, ordförråd, grammatik och förmåga till språkligt samspel. Utredningen ligger till grund för behandling eller andra åtgärder som syftar till att ge barnet bästa möjliga stöd.

Vid behov kan ni få hjälp med att söka till språkförskola/språkklass.


Behandling


Efter avslutad språkutredning föreslår vi fortsatta åtgärder. Ibland anser vi att det räcker om barnet tränar hemma och i förskolan eller skolan.

Andra gånger bedömer vi att en riktad behandling hos oss är lämpligast. Då gör vi upp en individuell behandlingsplan tillsammans med föräldrarna.

Vi ger också råd och stöd till personer i barnets närhet om hur man stimulerar barnets tal-och språkutveckling.

Handledning och konsultation


I förskolan eller skolan kan det vara en svår uppgift att på bästa sätt hjälpa ett barn med språkstörning.  ABC logopedtjänst erbjuder handledning till personal. 


Vid handledningen instrueras pedagogen i hur behandlingen ska fortskrida samt hur man på bästa sätt kan anpassa miljön efter barnets behov.


Du kan också få handledning kring dina elever med dyslexi. Ni får tips om träning och vägledning till inköp av kompensatoriska läs- och skrivhjälpmedel. 


Vi har avtal med Region Stockholm. För att få träffa oss behövs en remiss från BVC, skolhälsovården eller läkare. Det innebär att det är kostnadsfritt att komma till oss om man är under 18 år. För vuxna gäller patientavgift.