Våra värderingar

Likabehandling och tillgänglighet
ABC Logopedtjänst tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering eller kränkande behandling av individer (personal eller besökare) som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.
Samtliga medarbetare på ABC Logopedtjänst ska vara informerade om den lagstiftning som finns gällande diskriminering och likabehandling och den värdegrund som gäller verksamhet inom Hälso- och Sjukvård inom Stockholms Läns Landsting.
Samtliga besökare på ABC Logopedtjänst ska känna sig välkomna och behandlade på ett respektfullt och icke-kränkande sätt.
På ABC Logopedtjänst anser vi att en medvetenhet om normer kring kön och sexuell orientering utgör en viktig del av patientbemötandet.

ABC Logopedtjänst strävar efter att ständigt utvärdera och förbättra tillgängligheten för samtliga besökare avseende:

 • 1. Bemötande
 • 2. Kommunikativ tillgänglighet
 • 3. Fysisk tillgänglighet
  ABC Logopedtjänst följer det regelverk som är uppsatt av uppdragsgivaren Stockholms Läns Landsting gällande fysisk tillgänglighet vid funktionshinder vilket innebär att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att orientera sig och förflytta sig till och inne i byggnaden där verksamheten bedrivs samt även inne i mottagningslokalen.
  Vid rekrytering av ny personal ska ovan nämnda aspekter beaktas för att undvika att diskriminering (medveten eller omedveten) sker enligt någon av ovan nämnda punkter.

  Miljö
  ABC Logopedtjänst arbetar aktivt för att följa den miljölagstiftning och de miljökrav som berör verksamheten. Miljöhänsyn ska integreras i samtliga beslut.
  Vi arbetar för att minska vår energianvändning genom att successivt införa energisnålare produkter. Vi vill öka andelen miljömärkt förbrukningsmaterial och miljömärkta varor.
  Källsortering ska vara en norm för hela företaget. Personalen ska motiveras till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt. Miljöhänsyn ska vägas in in samtliga beslut som tas gällande leveranser, transporter samt förbrukning av energi och material på våra mottagningar. Vid val av produkter, leverantörer och tjänster ska miljöaspekten alltid vägas in.
  Samtliga externa miljökrav ska uppfyllas eller överträffas. Detta gäller såväl miljölagstiftning som det regelverk som vår uppdragsgivare Stockholms Läns Landsting har upprättat.
  Vår strävan är att regelbundet utvärdera och förbättra vårt miljöarbete. Samtliga medarbetare ska vara en del av det kontinuerliga arbetet för att minimera företagets påverkan på miljön. Företagets rutiner ses kontinuerligt över för att en ständig förbättring ska kunna åstadkommas. Detta innebär att nya miljömål upprättas och befintliga miljömål följs upp på en regelbunden basis.
  ABC Logopedtjänsts medarbetare ska motiveras och ges den fortbildning som krävs för att uppfylla företagets och omvärldens miljömål.
  Miljöaspekten ska vara en stående punkt på samtliga personalmöten och planeringsdagar.